Monday Aug 10 Mon Aug 10
Tuesday Aug 11 Tue Aug 11
Wednesday Aug 12 Wed Aug 12
Thursday Aug 13 Thu Aug 13
Friday Aug 14 Fri Aug 14
Saturday Aug 15 Sat Aug 15
Sunday Aug 16 Sun Aug 16
(8) Lap Lanes 05:00 - 05:45  
(3) Lap Lanes 06:00 - 06:45  
(8) Lap Lanes 07:00 - 07:45  
(3) Lap Lanes 08:00 - 08:45  
 
(8) Lap Lanes 09:00 - 09:45  
(8) Lap Lanes 10:00 - 10:45  
(8) Lap Lanes 11:00 - 11:45  
(7) Lap Lanes 12:00 - 12:45  
Family Swim 12:00 - 12:45  
(7) Lap Lanes 13:00 - 13:45  
Family Swim 13:00 - 13:45  
(7) Lap Lanes 14:00 - 14:45  
Family Swim 14:00 - 14:45  
(7) Lap Lanes 15:00 - 15:45  
Family Swim 15:00 - 15:45  
(7) Lap Lanes 16:00 - 16:45  
Family Swim 16:00 - 16:45  
(7) Lap Lanes 17:00 - 17:45  
Family Swim 17:00 - 17:45  
(7) Lap Lanes 18:00 - 18:45  
Family Swim 18:00 - 18:45  
(7) Lap Lanes 19:00 - 19:45  
Family Swim 19:00 - 19:45  
(8) Lap Lanes 05:00 - 05:45  
(8) Lap Lanes 06:00 - 06:45  
(8) Lap Lanes 07:00 - 07:45  
(7) Lap Lanes 08:00 - 08:45  
Medical Rehabilitation 08:00 - 10:15  
(2) Lap Lanes 09:00 - 09:45  
(7) Lap Lanes 10:00 - 10:45  
(8) Lap Lanes 11:00 - 11:45  
(2) Lap Lanes 12:00 - 12:45  
Family Swim 12:00 - 12:45  
(7) Lap Lanes 13:00 - 13:45  
Family Swim 13:00 - 13:45  
(7) Lap Lanes 14:00 - 14:45  
Family Swim 14:00 - 14:45  
(7) Lap Lanes 15:00 - 15:45  
Family Swim 15:00 - 15:45  
(7) Lap Lanes 16:00 - 16:45  
Family Swim 16:00 - 16:45  
(7) Lap Lanes 17:00 - 17:45  
Family Swim 17:00 - 17:45  
(7) Lap Lanes 18:00 - 18:45  
Family Swim 18:00 - 18:45  
(7) Lap Lanes 19:00 - 19:45  
Family Swim 19:00 - 19:45  
(8) Lap Lanes 05:00 - 05:45  
(3) Lap Lanes 06:00 - 06:45  
(8) Lap Lanes 07:00 - 07:45  
(3) Lap Lanes 08:00 - 08:45  
 
(8) Lap Lanes 09:00 - 09:45  
(8) Lap Lanes 10:00 - 10:45  
(8) Lap Lanes 11:00 - 11:45  
(7) Lap Lanes 12:00 - 12:45  
Family Swim 12:00 - 12:45  
(7) Lap Lanes 13:00 - 13:45  
Family Swim 13:00 - 13:45  
(7) Lap Lanes 14:00 - 14:45  
Family Swim 14:00 - 14:45  
(7) Lap Lanes 15:00 - 15:45  
Family Swim 15:00 - 15:45  
(7) Lap Lanes 16:00 - 16:45  
Family Swim 16:00 - 16:45  
(7) Lap Lanes 17:00 - 17:45  
Family Swim 17:00 - 17:45  
(7) Lap Lanes 18:00 - 18:45  
Family Swim 18:00 - 18:45  
(7) Lap Lanes 19:00 - 19:45  
Family Swim 19:00 - 19:45  
(8) Lap Lanes 05:00 - 05:45  
(8) Lap Lanes 06:00 - 06:45  
(8) Lap Lanes 07:00 - 07:45  
(8) Lap Lanes 08:00 - 08:45  
 
(3) Lap Lanes 09:00 - 09:45  
(8) Lap Lanes 10:00 - 10:45  
(8) Lap Lanes 11:00 - 11:45  
(2) Lap Lanes 12:00 - 12:45  
Family Swim 12:00 - 12:45  
(7) Lap Lanes 13:00 - 13:45  
Family Swim 13:00 - 13:45  
(7) Lap Lanes 14:00 - 14:45  
Family Swim 14:00 - 14:45  
(7) Lap Lanes 15:00 - 15:45  
Family Swim 15:00 - 15:45  
(7) Lap Lanes 16:00 - 16:45  
Family Swim 16:00 - 16:45  
(7) Lap Lanes 17:00 - 17:45  
Family Swim 17:00 - 17:45  
(7) Lap Lanes 18:00 - 18:45  
Family Swim 18:00 - 18:45  
(7) Lap Lanes 19:00 - 19:45  
Family Swim 19:00 - 19:45  
(8) Lap Lanes 05:00 - 05:45  
(8) Lap Lanes 06:00 - 06:45  
(8) Lap Lanes 07:00 - 07:45  
(3) Lap Lanes 08:00 - 08:45  
 
(8) Lap Lanes 09:00 - 09:45  
(8) Lap Lanes 10:00 - 10:45  
(8) Lap Lanes 11:00 - 11:45  
(7) Lap Lanes 12:00 - 12:45  
Family Swim 12:00 - 12:45  
(7) Lap Lanes 13:00 - 13:45  
Family Swim 13:00 - 13:45  
(7) Lap Lanes 14:00 - 14:45  
Family Swim 14:00 - 14:45  
(7) Lap Lanes 15:00 - 15:45  
Family Swim 15:00 - 15:45  
(7) Lap Lanes 16:00 - 16:45  
Family Swim 16:00 - 16:45  
(7) Lap Lanes 17:00 - 17:45  
Family Swim 17:00 - 17:45  
(7) Lap Lanes 18:00 - 18:45  
Family Swim 18:00 - 18:45  
(7) Lap Lanes 19:00 - 19:45  
Family Swim 19:00 - 19:45  
 
(8) Lap Lanes 06:00 - 06:45  
(8) Lap Lanes 07:00 - 07:45  
(8) Lap Lanes 08:00 - 08:45  
 
(8) Lap Lanes 09:00 - 09:45  
(8) Lap Lanes 10:00 - 10:45  
(8) Lap Lanes 11:00 - 11:45  
(7) Lap Lanes 12:00 - 12:45  
Family Swim 12:00 - 12:45  
(7) Lap Lanes 13:00 - 13:45  
Family Swim 13:00 - 13:45  
(7) Lap Lanes 14:00 - 14:45  
Family Swim 14:00 - 14:45  
(7) Lap Lanes 15:00 - 15:45  
Family Swim 15:00 - 15:45  
(7) Lap Lanes 16:00 - 16:45  
Family Swim 16:00 - 16:45  
(7) Lap Lanes 17:00 - 17:45  
Family Swim 17:00 - 17:45  
(7) Lap Lanes 18:00 - 18:45  
Family Swim 18:00 - 18:45